Apie pranašus, netikrus pranašus ir bendrai …

2007 m. rudenį Internetiniame laikraštyje „Pravoslavija šiaurės žemėje“ («Православие на северной земле») pasirodė du anoniminiai straipsniai, kurių pagrindiniu „herojumi“ išrinko mane. Bendrai, kada autorius anoniminis, tai visada ženklas, kad žmogus visada nesąžiningas, niekšiškas. Anonimka — visada kaip smūgis peiliu į nugarą iš už kampo, tikintis, kad tas, ant kurio užpuolė, pasimes ir bus mirtinai sužeistas! Bet… straipsnelių autorius šiek tiek apsiskaičiavo, mane jo fantazijos ir falsifikacijos „mirtinai nesužeidė“, kaip jis tikėjosi, o, atvirai sakant… prajuokino! Taip, būtent prajuokino, todėl, kad autorius tuose nedideliuose straipsneliuose save parodė kaip visiškas nemokša, be to, niekada neskaitęs nei vienos iš mano knygų ar straipsnių! Todėl, atsakydamas aš parašiau savo straipsnį, kurį pavadinau “Palaiminti dvasios vargšai...” Norintys gali visą tai perskaityti mano tinklapyje. Greičiausiai, kad autorius perskaitė mano atsakymą į jo literatūrines apraiškas. Keletą mėnesių jis tylėjo ir tik 2008 m. kovą vėl pasirodė iš savo „irštvos“.

Jis šį kartą savo straipsnį „Akademikas Levašovas – naujasis Rusijos netikras pranašas“ («Академик Левашов — новый лжепророк России») pasirašė Dmitrijaus Novgorodskio vardu! Atrodė, kad matome progresą — žmogus pagaliau išdrįso pasirašyti savo „tvarinį“! Vis dėl to, kai savo straipsnyje aš pabrėžiau autoriaus anonimiškumą, tai privertė jį pakeisti savo taktiką. Kai man į rankas papuolė jo naujas straipsnis, o dar ir pasirašytas, aš nutariau išsiaiškinti, ar toks žurnalistas yra Archangelsko žemėje, ar ne! Ir manęs „kažkodėl“ nenustebino informacija apie tai, kad nei Archangelsko mieste, nei srityje, žurnalisto, vardu Dmitrij Novgorodskij, nėra! Bet tada, gal būt tai profesinis pseudonimas — ir vėl „pro šalį“ — nes nėra žurnalisto su tokiu pseudonimu! Jeigu žurnalistas dėl vienų ar kitų priežasčių dirba po pseudonimu, jį oficialiai registruoja, bet jo tikrąjį vardą išlaiko paslaptyje. Bet, kaip bebūtų gaila, mūsų „didvyris“ ir čia nesublizgėjo!

O dabar iškyla visiškai teisėtas klausimas: Ar galima nors kiek tikėti žmogumi, kuris slepiasi už svetimų nugarų ir, pagautas darant niekšybę, sugalvoja naują niekšybę, kad pridengtų savo senąją niekšybę? Matyt pamanė, kad gerai sugalvojo — pasirašė fantominiu vardu ir… viskas lyg ir gerai, daugiau niekas nesakys, kad autorius — anonimščikas! Bet, nepasisekė! Anonimas dar tapo ir melagiu anonimu, net ir dėl tokių smulkmenų. Taip kad, galima tik įsivaizduoti, kokį tada melą jis taip stropiai slepia už savo melagingo vardo!?

Pradėkime nuo pavadinimo — „Akademikas Levašovas – naujasis Rusijos netikras pranašas“ («Академик Левашов — новый лжепророк России»!) Bendrai paėmus, mielasis autorius šiek tiek sumaišė, nes pranašai ir, atitinkamai — netikri pranašai, būna tik tarp religijų, ir jais yra žmonės, kurie skelbia vieno ar kito Dievo vardu arba į tai pretenduoja! Jis dėl savo nemokšiškumo aiškiai paskubėjo „pakelti“ man laipsnį ir suteikė net… netikro pranašo rangą! Bet esu priverstas jį nuvilti — aš netikiu į Dievą ir esu ateistas, kokiu buvau Tarybiniais laikais, tokiu ir likau, ne taip, kaip daugelis buvusių „komunistų“, kurie su tokiu pat užsidegimu daužo sau „kaktą“, aplinkiniams įrodinėdami savo tikėjimą į Viešpatį Dievą, kaip kad anksčiau su dar didesniu užsidegimu įrodinėjo, kad jo nėra ir negali būti! Paprasčiausiai, norisi panašių žmonių paklausti: Kada jie buvo sąžiningi nors bent prieš save!? Tada, ar dabar? Bet palikime šį klausimą jų pačių sąžinės reikalui, ir sugrįžkime prie „geradėjo“ straipsnio už pravoslaviją rusų šiaurėje.

Pirma, norisi straipsnio autoriui priminti, kad krikščionybė Rusioje pravoslaviška pradėjo vadintis tik po patriarcho Nikono reformos, atliktos 7161-7164 metais nuo T.S.Ž.Š.- Taikos Sudarymo Žvaigždžių Šventovėje (С. М.З.Х. – (1653-1656 m.e.m.m.).

Dėl vienos paprastos priežasties, būtent 7161-7164 metais nuo T.S.Ž.Š., o ne 1653-1656 m.e. m.m., — nes Rusioje nenaudojo Julijaus kalendoriaus net iki 7208 metų nuo T.S.Ž.Š. (1700 mūsų eros metų), kada šį kalendorių naudojimui įvedė Petras I! O iki patriarcho Nikono atliktos reformos, krikščionybė Rusioje vadinosi TIKRATIKYBE (ПРАВОВЕРНЫМ)! O pravoslaviškos tradicijos visada buvo vedinės ir net po krikščionybės primetimo Kijevo Rusios žemėse 6498 metais nuo T.S.Ž.Š. (988 m.e. metais), liaudies masės ir toliau gyveno pagal protėvių tradicijas, šventė pravoslaviškas vedines šventes. Patriarchas Nikonas į krikščionybę įvedė vedines liaudies šventes, suteikė joms krikščionišką simboliką, bet tai jau atskira kalba. O šiame straipsnyje aš noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į aiškų melą ir nemokšiškumą, kuris nenutrūkstamu srautu liejasi iš „pravoslavijos „gynėjų“ lūpų!

Antra, norisi straipsnio autoriui priminti apie tai, kas atsitiko su tuo žmogumi, kurį vadina Jėzumi Kristumi! Arba Dievu-žmogumi, kaip vadina pravoslavų krikščionys, pasaulyje labiau žinomi kaip ortodoksiniai krikščionys; arba, dievui prilygintam, kokiu jį laiko vakarų krikščionys. Pagrindiniu prieštaravimo punktu tarp rytų ir vakarų krikščioniškų srovių yra Šventosios Dvasios kilimu iš Jėzaus Kristaus pripažinimas arba neigimas. Rytų krikščionys tvirtino ir tebetvirtina, kad Šventoji Dvasia kyla TIK nuo DIEVO-TĖVO, tuo metu, kaip vakarų krikščionys tvirtino ir tebetvirtina, kad Šventoji Dvasia gali kilti kaip nuo DIEVOTĖVO, taip ir nuo DIEVO-SŪNAUS!

1054 metų birželio 16 d. pagal Julijaus kalendorių Popiežiaus pasiuntinys Konstantinopolyje kardinolas Humbertas ant šventosios Sofijos (Hagia Sophia) katedros altoriaus padėjo bulę dėl bizantietiško Patriarcho ir jo pasekėjų ANATEMOS. O po aštuonių dienų Konstantinopolyje įvykęs susirinkimas (soboras) pasmerkė popiežiaus legatus ir visus tuos, kurie su kais bendravo. Tame susirinkime kaip tik ir pasmerkė Popiežiaus legatus ir paskelbė jiems anatemą (atskyrimą nuo bažnyčios) už tai, kad jie pripažino, kad Šventoji Dvasia gali kilti ir iš dievo-sūnaus. Žinoma, tai buvo tik teologinė priežastis, kurią rado, kad pateisintų skilimą, bet tai jau kitas klausimas!

Trečia, norisi straipsnio autoriui priminti, kad Kristus — tai ne vardas ir ne pavardė, o judėjiško žodžio „mesijas“ vertimas iš senovės žydų į naująją graikų arba aramėjų kalbą! Ir nors aukščiausieji bažnytiniai hierarchai žino tikrąjį vardą to, kurį visi vadina Jėzumi Kristumi, bet tą vardą laiko didžiausioje paslaptyje! Ir tam jie turi gana rimtas priežastis, kad jo tikrąjį vardą laikytų didžiausioje paslaptyje. Bet, vėl gi, tai atskiros kalbos tema. Taip sakant, „štrichai portretui“.

Dar norisi straipsnio autoriui priminti, kad ir judėjai ir krikščionys lenkiasi VIENAM DIEVUI-TĖVUI DIEVUI JACHVE (JEHOVAI)!!! Senasis Testamentas, kartu su Naujuoju Testamentu, yra šventa knyga visiems krikščionims, nepriklausomai nuo to, kokiai krikščionybės šakai jie priklauso! SENASIS TESTAMENTAS — Tai TORA, tik šiek tiek pakeista dėl nejudėjų! Ir vieni, ir kiti lenkiasi vienam ir tam pačiam DIEVUI DIEVUI JACHVE (JEHOVAI)!!! Paprasčiausiai, judaizmo pasekėjai dieviškuoju pranašu pripažįsta tik Mozę ir laukia naujo pranašo, o krikščionybės pasekėjai dievo pranašais pripažįsta ir Mozę, ir Jėzų, ir laukia antrojo jo sugrįžimo! Kitais žodžiais, principialus tų religijų skirtumas tik vienas — PRIPAŽINTI ARBA NEPRIPAŽINTI JĖZŲ KRISTŲ DIEVO JACHVE PRANAŠU! Pastebėkite, DIEVO JACHVE (JEHOVOS), o ne kokio nors kito Dievo! Grietai visi supras, kodėl aš tam akcentuoju DĖMESĮ! O to priežastis štai kokia! Kaip jau minėjau, Senasis Testamentas šiek tiek skiriasi nuo TOROS, „paprasčiausiai“, iš Penkiaknygės pašalino kai kuriuos „aštrius“ momentus ir… viskas! Ir į vieną iš tų „aštrių“ momentų noriu atkreipti smalsių skaitytojų dėmesį:

.

1. Viską, ką Jums PALIEPSIU, GRIEŽTAI VYKDYKITE; NEPRIDĖKITE PRIE TO NIEKO ir NIEKO NUO TO NEATIMKITE.

2. Jeigu jūsų tarpe PASIRODYS PRANAŠAS arba AIŠKIAREGYS ir DUOS TAU ŽENKLĄ arba STEBUKLĄ.

3. IR PASIRODYS ŽENKLAS ir STEBUKLAS, apie kurį JIS PASAKOJO, kad PASAKYTŲ: „SEKITE PASKUI KITUS DIEVUS, kurių tu NEŽINOJAI, ir TARNAUKITE JIEMS“.

4. Tai NESIKLAUSYKITE TO PRANAŠO arba AIŠKIAREGIO ŽODŽIŲ, NES BANDO JUS DIEVAS, VISAGALIS JŪSŲ, KAD SUŽINOTŲ, AR MYLITE JŪS DIEVĄ, VISAGALĮ JŪSŲ, visa savo širdimi ir siela.

5. Paskui Dievą, Visagalį Jūsų, sekite ir jo bijokite, ir priesakus jo vykdykite, ir jo balso klausykite. Ir jam tarnaukite, ir prie jo šliekitės.

6. O tas PRANAŠAS arba tas AIŠKEREGYS MIRČIAI privalo būti ATIDUOTAS už tai, kad JIS KALBĖJO NUSIKALSTAMAI PRIEŠ JŪSŲ VISAGALĮ DIEVĄ, kuris Jus išvedė iš Egipto šalies ir išgelbėjo tave nuo vergovės, — kad IŠVESTŲ TAVE IŠ KELIO, KURIUO TAVE LIEPĖ EITI DIEVAS, VISAGALIS TAVO; IŠRAUK GI BLOGĮSAVO APLINKOS.[1]

.

Tai štai, pagal Torą, bet koks pranašas arba aiškiaregys, kuris RODYS ŽENKLUS arba STEBUKLUS, ir tie ženklai ir stebuklai bus matomi, ir toks pranašas arba aiškiaregys KALBĖS PRIEŠ DIEVĄ JACHVE — tai toks PRANAŠAS arba AIŠKIAREGYS PRIVALO BŪTI ATIDUOTAS MIRČIAI!!! Gerai tai įsiminkite, nes tai, ką aš išdėstysiu žemiau, gal būt atvers akis visiems tiems, kas dar miega… ir taip, aš tęsiu!

Kai tas, kurį vadina Jėzumi Kristumi, pasirodė tarp judėjų, jie tada lenkėsi tik Dievui Jahve (pagal Naująjį Testamentą). Kitos tautos ir gentys turėjo savus Dievus, bet tik pas juos — Dievas Jahve (Jehova)! Dėl keleto priežasčių tai labai svarbu tam, kad suprastumėte tolesnius įvykius:

Pirma, priežastis, dėl kurios Jėzus Kristus pasirodė BŪTENT TARP JUDĖJŲ, išdėstyta Naujajame Testamente:

.

„Aš pasiųstas TIK pas PRAŽUVUSIAS Izraelio namų avis …“[2]

.

Iš tos frazės aišku, kad Jėzus Kristus ir tie, kas jį pasiuntė, skaitė DIEVO JACHVE PASEKĖJUS PRAŽUVUSIOMIS AVIMIS! Būtent JUDĖJAI buvo pražuvusios avys, o ne kuri nors kita tauta arba avis! Nes TIK JUDĖJAI iš pat pradžių buvo Dievo Jahve (Jehovos) pasekėjais. Jau vien tai sako apie tai, kad tas, kurį vadina Jėzumi Kristumi, NEBUVO JO PASIUNTINIU. Nes Dievui Jahve JUDĖJŲ TAUTA buvo jo IŠRINKTOJI ir, dėl to, judėjai NEGALĖJO BŪTI PRAŽUVUSIOMIS AVIMIS JO PASIUNTINIUI, kaip tai tvirtinama Naujajame Testamente! Kaip teisinga ir tai, kad Dievas Jahve (Jehova) negalėjo pasiųsti savo pasiuntinio tam, kad jis GINČYTŲ JO PATIES DOGMAS ir GELBĖTŲ JO PASIRINKTĄ TAUTĄ NUO JO PATIES! Nes Toroje tiksliai NUSTATYTA DIEVO JACHVE POZICIJA — BET KURISPRANAŠAS arba AIŠKERIAGYS privalo būti ATIDUOTAS MIRČIAI už tai, kad JIS KALBĖJO NUSIKALSTAMAI PRIEŠ JŪSŲ VISAGALĮ DIEVĄ …“

Jėzus Kristus atėjo gelbėti judėjų iš Dievo Jahve nagų dėl tos paprastos priežasties, kad judėjais visada buvo TIK DIEVO JACHVE rankose, IR TIK JO!!! R būtent Jėzus Kristus judėjams parodė ŽENKLUS, kurie išsipildė ir STEBUKLUS, kurie ĮVYKO. Ir po to jis PRADĖJO DEMASKUOTI JUDĖJŲ KUNIGUS ir ATSKLEISTI ŽMONĖMS TIKRĄJĄ ESMĘ TO, KAS BUVO PARAŠYTA TOROJE, tuo pačiu jis BANDĖ IŠGELBĖTI PRAŽYVUSIAS IZRAELIO NAMŲ AVIS!

Ir būtent TO VISO PAGRINDU, po pusiaunakčio JUDĖJŲ KUNIGAI Jėzų Kristų paskelbė NETIKRU PRANAŠU IR NUTARĖ JĮ PAAUKOTI DIEVUI JACHVE (JEHOVAI) JUDĖJŲ ŠVENTĖS PESACH (VELYKŲ) PROGA!!! O tai, kad DIEVAS JACHVE TAIP PAT IR KRIKŠČIONIŲ DIEVAS, tai gaunasi, kad Jėzus Kristus krikščionims taip pat NETIKRAS PRANAŠAS! Būtent dėl tos priežasties judaistai nepripažįsta Kristaus dievo pranašu ir LAUKIA NAUJO MESIJO PASIRODYMO, kuris „NEIŠKRAIPYS DIEVO ŽODŽIO! Taip kad, straipsnio autorius neturi nė mažiausio supratimo, kai „svarsto“ apie PRANAŠUS ir NETIKRUS PRANAŠUS!..

O didesniam aiškumui paaiškinsiu, ką ir kodėl Dievas Jahve (Jehova) neša, ką jis ŽADA SAVO IŠTIKIMIEMS TARNAMS JUDĖJAMS UŽ TARNYSTĘ JAM:

.

………………………………………………………..2. Nes štai, TAMSA UŽDENGS ŽEMĘ ir MIGLA — TAUTAS, VIRŠ TAVĘS NUŠVIS ŠVIESA DIEVO, ir jo žodžiai 3. IR GYVENS TAUTOS TAVO ŠVIESOJE ir KARALIAI — NUŠVIESTI TAVO ŠVYTĖJIMO.4. Pakelk savo akis, apsižvalgyk ir žiūrėk: visi jie SUSIRINKO IŠ TREMTIES ŠALIŲ ir eina pas tave, tavo sūnūs iš toli eina ir DUKTERYS TAVO šalia KARALIŲ BUS AUKLĖJAMOS.5. Tada tu pamatysi, ir nušvisi, ir pasimesi iš džiaugsmo, ir prisipildys tavo širdis dėkingumo, — nes TAPS TAVO VISI VAKARŲ ŠALIŲ TURTAI, TAUTŲ SUKAUPTAS TURTAS ATITEKS TAU. …………………………………………………….9. Nes prie manęs salų gyventojai susirinks ir laivai iš Taršino skubės — kad atgabentų TAVO SŪNUS iš toli, SIDABRAS ir AUKSAS su jais: Dievo vardu, Galingiausio Tavo Dievo ir Izraelio šventos Dievo, nes didingumu jis tave puošia.10. Ir statys svetimų tautų sūnūs tavo sienas, o jų karaliai (carai) tau patarnaus, nes supykęs aš tave nubaudžiau, bet patenkintas vėl tavęs pasigailėjau.11. Ir tavo vartai visada bus atidaryti, nei dieną, nei naktį jie nebus uždaromi, kad NEŠTŲ TAU TAUTŲ TURTUS, o KARALIAI bus atvedami kaip VERGAI.12. Nes TA TAUTA ir TA KARALYSTĖ, kuri TAU NETARNAUS, PRAŽUS, ir TOS TAUTOS BUS IŠNAIKINTOS.13. Garsūs Libano medžiai tau teks — kiparisai, guobos ir ąžuolai kartu, kad papuoštų mano šventas vietas, ir Šventyklos prieigas, suteiksiu aš jiems garbę.14. Ir ateis pas tave nusižeminę tavo kankintojų sūnūs, ir nusilenks tau į kojas visi tie, kurie iš tavęs tyčiojosi, ir pavadins tave Dievo miestu, Sionu — miestu Izraelio švento Dievo. 15. Vietoje tavo gyvenimo, kai buvai apleistas ir nekenčiamas, ir niekas tavęs nelankė, padarysiu aš tave valdovu visam laikui, amžinai pripildytu džiaugsmo.16. Ir gersi tu pieną, IMSI VISKĄ, KAS GERIAUSIA IŠ TAUTŲ, gersi pieną iš karališkų krūtinių, ir sužinosi, kad aš — Dievas, tavo Gelbėtojas ir Užtarėjas, Valdovas Jehova.………………………………………………………[3]

DIEVO JACHVE “ŠVIESA” JUDĖJAMS — tai TAMSA IR MIGLA VISOMS KITOMS TAUTOMS! Ir ką gi DIEVO JACHVE “ŠVIESA” DUODA JUDĖJAMSVISŲ PASAULIO TAUTŲ TURTUS, o PAČIOS TAUTOS VERGAUS JUDĖJAMS! O tos tautos, kurios tam priešinsis — PASMERKTOS SUNAIKINIMUI!!!

Štai ką savyje neša judaizmas ir jo atmaina krikščionybė! Ir štai, ką daro Jėzus Kristus — ATĖJO PAS JUDĖJUS, KAD NELEISTŲ TO ir IŠLAISVINTŲ JUDĖJŲ TAUTĄ NUO DIEVO JACHVE (JEHOVOS) VALDŽIOS! Ir būtent dėl tos PRIEŽASTIES jis buvo NUKRYŽIUOTAS!!! Jis norėjo išlaisvinti judėjus nuo SOCIALINIŲ PARAZITŲ, TAMSIŲJŲ JĖGŲ VALDŽIOS, kurie UŽVALDĖ TOS TAUTOS SIELAS!..

Bet tai ne vienintelis straipsnio autoriaus trūkumas …

Toliau autorius rašo: “Begalinis srautas chaotiškų, pseudomokslinių prasimanymų, kurie suprantami tik pačiam autoriui — tipiškas visų laikų ir visų tautų okultistų metodas, kurių opusais nukrautos visos knygynų lentynos”.

Matyt, kad autorius savo straipsnyje “atsitiktinai” supainiojo mano darbus su Elenos Blavatskos opusais, UŽ KURIOS NUGAROS STOVĖJO SIONISTAI — DIEVO JACHVE PASEKĖJAI! Aišku tik viena — straipsnio autorius niekada neskaitė nė vienos mano knygos, ir to įrodymu tarnauja ir tai, kad savo knygose aš okultistus demaskuoju lygiai taip pat, kaip ir religiją. Kaip galima pavadinti žmogų, kuris DEMASKUOJA OKULTIZMO POZICIJAS IR PARODĖ, kad okultizmo pasekėjai ir šalininkai sąmoningai arba ne, TARNAUJA VIS TIEMS PATIEMS TAMSIESIEMS, PARAZITUOJANČIOMS JĖGOMS, KAIP IR RELIGIJOS? Bet kuriuo atveju — ne okultistu, o greičiau TADA JAU АNTIOKULTISTU!

Toliau, autorius tęsia savo pamėgtu stiliumi: “Pavyzdžiui, sukrečiantis pono akademiko melas. Taip nuoširdžiai meluoti ir tikėti savo melu gali tik talentingas žmogus! Pavyzdžiui, neraudonuojant pasakoti apie super-uragano “Lili” neutralizavimą Amerikoje vien tik “Levašovo minčių” pagalba arba apie absoliutų visų (!) upių ir vandens telkinių išvalymą Archangelsko srityje per 5 minutes”.

Visiems tiems, kuriuos IŠ TIKRŲJŲ domina tiesa, rekomenduoju perskaityti mano straipsnį “Užsispyrėlių sutramdymas, kur viskas detaliai aprašyta su visais įrodymais ir duomenimis, kurie gauti ne mano, o Nacionaliniame Uraganų Centre Majamyje:

«Before Lili could blast ashore, the storm encountered too-dry air out of the west and too-cool water near the coastline, where, incidentally, the hottest Louisiana red-pepper sauce is made (Tabasco is bottied on Avery Island in New Iberia parish). That — among a combination of other factors still unknown — bumped Lili down to a Category 2 hurricane, still dangerous but drastically less powerful than official expected». «A lot of Ph.D. [dissertation] will be written about this» storm’s rapid loss of strength, said Max Mayfield, director of the National Hurricane Center in Miami. (Lili leashed, p.9, October 12, 2002, World).

“Prieš Lili užgriūnant pakrantę, štormas netikėtai susidūrė su labai sausu oru iš vakarų ir labai šaltu vandeniu netoli kranto, kur, tarp kitko, gaminamas pats aštriausias raudonųjų pipirų padažas Luizianoje (Padažas-Tabaka gaminamas gamykloje, esančioje Averi saloje Naujosios Iberijos sąsiauryje). Tai, kartu su daugeliu kitų nežinomų faktorių, Lili iš ketvirtos kategorijos uragano sumažino iki antros kategorijos, vis dar pavojingo, bet daug mažiau galingo, negu laukė specialistai”. “Daug disertacijų bus parašyta apie tą greitą uragano jėgos praradimą”, pasakė Majamio Nacionalinio Uraganų Centro direktorius Maks Maifild.

Kaip matosi iš 2002 m. spalio 12 d. straipsnio žurnale “Mir”, specialistams, kurie užsiima gamtinių uraganų tyrinėjimu, panašių reiškinių nebuvo pasitaikę. Tai pirma. Antra, iš kur Meksikos įlankos seklumose, tropinėje ir subtropinėje zonose, kur vanduo kaitinamas visos karštos vasaros metu, staiga atsirado šaltas vanduo? Trečia, iš kur super drėgname įlankos ore atsirado labai sausas oras, tuo metu, kai ne uragano veikimo zonoje oras buvo kaip įprastai — labai drėgnas? Ir, ketvirta, kokie tie specialistams nežinomi kiti faktoriai įsiterpė į uragano prigimtį!?

Įdomu ir tai, kad autorius savo straipsnyje pamini tik apie uraganą “Lili”, nors straipsnyje “Užsispyrėlių sutramdymas” aprašyti mano veiksmai su daugiau, negu dešimtimi uraganų, daugelis iš kurių buvo daug galingesni ir pavojingesni, negu uraganas “Lili”, ir su jais vyko daug įdomesni reiškiniai! Tai vėl kalba apie tai, kad autorius neskaitė ne tik mano knygų, bet ir straipsnių! Nors tam faktui taip pat yra paaiškinimas.

Visa esmė tame, kad 2003-2004 metais man dažnai skambindavo Aleksandr Nikolajevič Preminin, ir dar dažniau skambino jo žmona, pokalbiuose su kuriais aš užsiminiau apie savo veiksmus su uraganu “Lili”. Vėliau ponas Preminin pamiršo, ką jis buvo žadėjęs padaryti — nenuleisdamas rankų dirbti rusų tautos labui, jeigu gubernatoriumi taps ponas Kiseliovas — ir, gavęs to ko nori, pradėjo nenuleisdamas rankų dirbti TIK SAVO ASMENINEI GEROVEI! Kai visa tai tapo aišku ne tik teoriškai, bet ir praktiškai — aš nustojau bendrauti su šiais žmonėmis. Ir būtent todėl pas poną Premininą liko pasenusi informacija, o paskaityti apie tai nei ponas Preminin, nei straipsnio autorius nepasivargino. Taip kad, man gana aišku, kas stovi už straipsnio autoriaus.

Žinoma, ponas Preminin ne vienintelis lėlininkas už straipsnio autoriaus nugaros. Bet tai šiuo momentu ne taip ir svarbu! O svarbu tai, kaip straipsnio autorius atidirbinėja savo trisdešimt sidabrinių, jeigu kalbėti bibline kalba, tarnaudamas savo šeimininkams, kurie jam sukomandavo — fas. Bet tai jo sąžinės reikalas, jeigu, žinoma, tokia pas jį dar yra, dėl ko asmeniškai aš labai abejoju. Bet jį dėl to vargu ar domina mano nuomonė, kas visiškai aišku pagal tai, kaip jis viską “antraip” išverčia tam, kad mane apšmeižtų:

“…2007 m. išleistoje savo autobiografijoje “Mano sielos veidrodis, akademikas tvirtina, kad 1991 m. spalio mėn. per 5 minutes išgelbėjo Archangelsko sritį nuo ekologinės katastrofos: išvalė vandens telkinius, sustabdė rūgštingus lietus ir t.t. Faktiškai padarė tikrą stebuklą. Reikia pasakyti, kad ekologinė padėtis regione buvo ir išlieka viena iš sunkiausių šalyje: trys celiuliozės-popieriaus kombinatai, kosmodromas “Pleseck”, atominių bandymų Naujojo Žemėje atgarsiai. Visa tai pačiu negatyviausiu būdu atsiliepia regiono žmonių sveikatai: jau daugelį metų srityje išlieka didelis mirtingumas, tame tarpe, nuo onkologinių ligų. Todėl Levašovo pareiškimai apie krašto ekologinės situacijos pagerėjimą yra ne tik akiplėšiškas melas, bet ir atviras cinizmas vietinių žmonių atžvilgiu…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeigu čia ir yra dalis tiesos, tai tik tame, kad, iš tikrųjų, 90-siais metais dėl gamybos mažėjimo ir visiško požeminių branduolinių bandymų nutraukimo Naujojoje Žemėje (nuo 1990 m.), ekologinė situacija šiek tiek pagerėjo, tiesa, neilgam …”

Panagrinėkime ir tuos straipsnio autoriaus “atviravimus”. O tam sugrįžkime į 1991 metus ir prisiminkime tų metų įvykius. Manau, kad bus objektyvu kreiptis į tų metų laikraščių straipsnius. Ir štai, ką buvo galima perskaityti laikraščių straipsniuose, net jeigu pateikti straipsnių pavadinimus ir anonsus:

Pirmyn, moksle!

Arba dar kartą apie tai, kodėl žuvo jūrų žvaigždės …

Laikraštis “Šiaurės Tiesa” ( «Правда Севера»), 1991 m. birželis.

“Mirties sektorius”? Skriauda gamtai, skriauda žmonėms

Murmansko laikraštis “Poliarinė žvaigždė” («Полярная правда») gegužės 18 atspausdino A. Koptiajevos straipsnį “Žvaigždės mirė gegužį” («Звёзды умирали в мае»). Pateikiama ištrauka, kurioje pagrindžiama viena iš praeitais metais Dvinos įlankoje įvykusios ekologinės nelaimės priežasčių. Praeitų metų tragedija, kai į Baltosios jūros pakrantę buvo išmesta milijonai jūros žvaigždžių, neleidžia mums, pajūrio gyventojams, nusiraminti …

Laikraštis “Šiaurės Tiesa” («Правда Севера»), 1991 m. birželis.

Koks parazitas žuvis užmušė?

Užvakar iš Mezansko rajono sugrįžo srities komiteto ekologijos ir gamtos naudojimo komisija, kuri tyrė faktą dėl masinio žuvų kritimo Varšinsko ežeruose.

Laikraštis “Šiaurės Tiesa” ( «Правда Севера»), Nr 133 iš 1991. 75.05.

… Vietomis laukiami lietūs ir žuvų maras

Srities komiteto ekologijos ir gamtos naudojimo komisija tęsia priežasčių tyrimą dėl masiško žuvų kritimo Mezensko rajono Varšinsko ežeruose.

Laikraštis “Šiaurės Tiesa” («Правда Севера»), Nr. 144 (21446) iš 1991.07.19.

Dvinoje yra visko

Rašėme, ir dar kartą perspėjame: mūsų upė pavojinga! Sanitarinė epideminė stotis praneša: intensyvus biologinis Šiaurės Dvinos užterštumas tęsiasi. Laboratorinių tyrimų rezultatai rodo, kad žarnyno lazdelių bakterijų kiekis LEIDŽIAMUS SANITARINIUS PARAMETRUS VIRŠIJA 24000 KARTŲ!

Laikraštis “Archangelskas” (Архангельск»), 1991 m. birželio 21 d.

Kad nebūtų nelaimės, geriau negerk vandens

Isakogorko miesto, Miško upelio ir Katunino gyventojams geriamą vandenį pradėjo vežti autocisternomis.

Tie vasaros lietūs… iš žalio debesies

Bandiniai dėl raketinio kuro Vinogradovsko ir Mezensko rajonuose, kur buvo žuvų maras, buvo atlikti Severodvinsko Sevmaš įmonės laboratorijoje.

Laikraštis “Šiaurės Tiesa”(«Правда Севера») Nr. 152 iš 1991.07.30.

Kol kas žuvo tik agurkai

Rusvai-rožines putas ant savo ežerų ir Šiaurės Dvinos tėkmėje stebėjo Vinogradsko, Mezensko, Cholmogorsko rajonų gyventojai. Paskutinis signalas gautas iš Primorsko rajono — nesuprantamu būdu nusidažė ir Cholmovsko ežeras.

Laikraštis “Šiaurės Tiesa” («Правда Севера»),Nr. 156 iš 1991.08.03.

Geriame nuodus

Imtis plunksnos mane paskatino nesena publikacija “Komjaunimo Tiesoje” apie meningito protrūkį Komsomolkse prie Amūro, kuris susijęs su vandens užterštumu. Nes analogiškas meningito protrūkis 1989 metais buvo užfiksuotas pas mus, Archangelske…

Laikraštis “Šiaurės Tiesa” («Правда Севера»),Nr. 184 iš 1991.09.12.

Tai tik keletas ištraukų iš straipsnių Archangelsko srities laikraščių dėl ekologinių problemų ir problemų didesnių, negu rimtos. Tuose straipsniuose viskas kalba apie tai, kad 1991 m. spalį situacija ekologijos srityje jau buvo kritinė. Lijo rūgštūs lietūs, vanduo upėse ir ežeruose taip pat tapo rūgštūs, kaip ir gruntiniai vandenys, plius visi kiti teršalai, apie kuriuos kalbama aukščiau pateiktuose straipsniuose. Ir galima tik įsivaizduoti, kas būtų atsitikę su tokia ekologine padėtimi per SEKANČIUS SEPTYNIOLIKA METŲ NUODIJANT SUPANČIĄ APLINKĄ, jeigu ne mano atliktas darbas 1991 m. spalyje. Bet kuriuo atveju, vėliau jau niekas nebekalbėjo apie rugščius lietus ir masinį žuvų arba jūros gyventojų kritimą ir t.t. ir t.p. O tai todėl, kad po to, kai buvo atliktas darbas išvalant vandenis visoje Archangelsko srityje, NIEKAS NENUSTOJO MESTI GAMYBOS ATLIEKAS Į EŽERUS IR UPES.

O tai automatiškai ekologinę situacija turėjo atvesti iki visiškos katastrofos, jeigu nebūtų atliktas aukščiau nurodytas darbas. Smalsaus skaitytojo žiniai, Archangelske ir apskrityje IKI PAT ŠIOL  DIRBA TARYBINIŲ LAIKŲ VALYMO ĮRENGINIAI, KURIE NE TIK NEBUVO PAKEISTI NAUJAIS, BET IR KARTO RIMTAI NEBUVO REMONTUOJAMI! Taip kad galima tik sąlyginai kalbėti apie valymo įrenginius Archangelsko srityje ir tai prie to, kad į Šiaurės Dviną savo NUTEKAMUOSIUS VANDENIS IŠMETA NE TIK VISOS PRAMONINĖS ĮMONĖS, bet ir KANALIZACIJA! Nepaisant to, straipsnio autorius tęsia:

“…Jeigu čia ir yra dalis tiesos, tai tik tame, kad, iš tikrųjų, 90-siais metais dėl gamybos mažėjimo ir visiško požeminių branduolinių bandymų nutraukimo Naujojoje Žemėje (nuo 1990 m.), ekologinė situacija šiek tiek pagerėjo, tiesa, neilgam. Taip, pagal 2002 m. Gamtos apsaugos ministerijos pranešimą, teršiančių medžiagų kiekis (ligninas, metanolis, formaldehidai ir kt.) Šiaurės Dvinos upėje 2-9 kartus viršijo leidžiamą normą. O 2007 metais, Sevhidrometo (Севгидромета) duomenimis, užterštumas tik naftos produktais atskirose vietose viršijo normas net 23 kartus (!). Archangelsko Valstybinė sanitarinė epideminė priežiūra (Госсанэпидемнадзор) kiekvienais metais kategoriškai draudžia maudytis Šiaurės Dvinoje, perspėja apie aukštą užterštumo lygį žarnyno lazdelėmis ir virusais…

Kai skaitai panašias eilutes, tai tiesiog stebiesi autoriaus nemokšiškumu. Suprantama, kad jokio mokslinio arba istorinio išsilavinimo jis neturi, bet juk turėjo jis nors paprastą mokyklą pabaigti!? Žinoma, ir savamokslis žmogus gali pasiekti aukštą lygį, bet ne šiuo atveju. Jis priverstas pripažinti… “kai kokį” ekologinės situacijos pagerėjimą dėl… gamybos mažėjimo ir visiško požeminių branduolinių bandymų nutraukimo Naujojoje Žemėje!..” kai tokias eilutes skaitai, tai net stebiesi tikiu autoriaus “aukštuoju” pilotažu.

Pavyzdžiui, Sverdlovsko srityje, gamybiniai pajėgumai buvo ne tokie, kaip Archangelske ir, nepaisant to, kai 90-siais metais beveik visa to regiono pramonė sustojo, tai “kažkodėl” ten ekologinės situacijos pagerėjimo NEPASTEBĖTA! Nei tada, nei dabar, o kaip buvo užteršta — taip ir liko, tiksliau — dar labiau padidėjo! O dėl radioaktyvaus užterštumo, tai požeminių bandymų nutraukimas neturėjo jokios įtakos. Tik tai, kad daugiau nebus naujų užterštumų, ir tik, o “senieji” teršalai praktiškai liks tame pačiame lygyje. Ir štai dėl kokių priežasčių!

Urano 238 skilimo pusperiodis yra KETURI SU PUSE MILIJARDŲ METŲ! Matyt autorius nežino, kas tai yra skilimo pusperiodis — ir viskas, kitaip jis nebūtų parašęs tokios kvailystės. Jam šį klausimą išaiškinsiu — urano 238 pusperiodžio terminas reiškia, kad TIK PO KETURIŲ SU PUSE MILIJARDO METŲ URANO ATOMU SKAIČIUS SUMAŽĖS DU KARTUS! Štai ir viskas, o keletas metų — iš viso nieko nereiškia dėl radioaktyvaus užterštumo, o staigus užterštumo lygio mažėjimas per trumpą laiką kalba apie tai, kad įvyko tai, apie ką šiandieninis ortodoksinis mokslas neturi jokio supratimo, nekalbant jau apie tai, kad suprastų, kas įvyko su Černobylio zonos užterštumu, kurioje jau kelinti metai (nuo 1990 m. sausio) radiacijos lygis ŠEŠIS KARTUS MAŽESNIS, NEGU MASKVOJE! Ir tai — faktas, kuris patvirtintas prietaisų parodymais! Bet tai jau kito straipsnio tema, o kol kas grįžkime prie mūsų anoniminio autoriaus!

Autorius “kažkodėl” užsiciklino dėl Šiaurės Dvinos Archangelsko miesto ribose ir pateikia visiškai realius teršalų lygio matavimo duomenis tos upės žiotyse. Aš juk rašiau apie vandenų išvalymą visoje Archangelsko srityje, o ne tik apie tos upės vandenų išvalymą prieš septyniolika metų. Kuo gi iššauktas toks dėmesys Šiaurės Dvinos žemupiui? Na, čia viskas paprasta. Jam reikėjo rasti užterštumo “faktus”, ir jis juos… rado! Viskas lyg ir teisinga, bet… yra mažas “BET”! Aš atlikau valymo darbus PRIEŠ SEPTYNIOLIKA METŲ, O NE VAKAR!

O tai reiškia, kad, jeigu ir toliau bus išleidžiamos nuodingos pramonės įmonių ir kanalizacijos nuotekos į upės vandenį, tai koks švarus jis bebūtų iki tų nuodų patekimo, vanduo negali išlikti švarus! Jeigu autorius nori atlikti mokslinį eksperimentą, tai gali paimti patį švariausią krikšto vandenį, pašventintą pačio “kiečiausio” batiuškos ir į jį įpilti… šiek tiek kanalizacijos turinio, šiek tiek nuodingų pramonės nutekamųjų vandenų ir… pamatysime, kaip jis po to kalbės apie krikšto vandens “tyrumą”! Jeigu jis ir toliau tvirtins, kad po to krikšto vanduo išliko tyras, norėčiau pamatyti, kaip jis gertų tą “šventą” vandenį, o dar įdomiau būtų pasižiūrėti, kas su juo pasidarytų po tokių vaišių! Gal būt po tokio eksperimento atsirastų naujas “didysis kankinys”, bet ne daugiau!

Ir dar straipsnio autorius “pergyvena” dėl aukšto UŽTERŠTUMO LYGIO ŽARNYNO BAKTERIJOMIS IR VIRUSAIS Šiaurės Dvinos žemupyje! Bet kodėl gi jis kukliai nutyli apie tai, kad, 1991 metų vasarą žarnyno bakterijų užterštumas VIRŠIJO LEISTINUS SANITARINIUS PARAMETRUS NET 24000 KARTŲ! Paaiškinsiu, kad aukštas užterštumo lygis žarnyno bakterijomis reiškia, kad turinys yra netoli leidžiamos viršutinės ribos, o 1991 metais tos pačios žarnyno bakterijos viršijo leidžiamas sanitarines normas net 24000 KARTŲ!

Na… argi verta kreipti dėmesį į tokias “smulkmenas”, kai reikia bet kokia kaina iškoliuoti žmogų, kuris padarė gerą darbą, ir už tai nieko neprašo ir nereikalauja. Todėl, ar verta kreipti dėmesį, kad jau septyniolika metų Archangelsko srityje nebelyja rūgštiniai lietūs, kad debesys nebėra žali, o pelkės ir ežerai oranžiniais, kaip apelsinai? Ar verta kreipti dėmesį į tai, kad gruntiniai vandenys pasidarė švarūs, o žmonės vandenį gali gerti iš krano! Ar verta kreipti dėmesį į tai, kad upėse ir ežeruose žuvys nebedūsta, o žvejai gaudo sveikas žuvis; ar verta kreipti dėmesį į tai, kad nebežūsta milijonai jūros žvaigždžių ir kitų jūros gyventojų Baltojoje jūroje!

Manau, kad šiuo atveju viskas aišku…

Prieš pabaigiant savo straipsnį, noriu atkreipti dėmesį į keletą principialiai svarbių momentų, kuriuos savo straipsnyje naudojo autorius:

“…Iš esmės, Levašovo fenomenas — tai “atgaivintojo” Grabovojaus ir pseudoistoriko Fomenko sprogstantis mišinys viename flakone, toks “Grabofomas”. Ir, atrodo, ar verta kreipti dėmesį į eilinį “netikrą pranašą”, jeigu jų buvo, yra ir bus iki pasaulio pabaigos? Bet esmė tame, kad Levašovas mūsų šalyje pradeda naudotis didėjančiu populiarumu, tame tarpe tarp jaunimo, mokslo ir kūrybinės inteligentijos. 2006 m. rugpjūtyje okultistas parsibeldė iš JAV į Rusiją ir pas mus išvystė audringą veiklą…”

Prie viso savo nemokšiškumo, straipsnio autorius naudoja neurolingvistinį skaitytojo programavimo metodą. Matyt, kad jį neblogai išmokė, kaip teisingai “pudrinti” skaitytojų smegenis! Naudodamas atitinkamus įvaizdžius, kurie masinėje sąmonėje susiklostė apie Grabovojų ir Fomenko, jis tuo pačiu bando skaitytojams, kurie nesusipažinę su mano darbais ir įsitikinimais, sukurti iš anksto užprogramuotą įvaizdį — “sprogstamasis mišinys atgaivintojo Grabovojaus ir pseudoistoriko Fomenko. Ir net nurodo tokio susidomėjimo mano darbais priežastį. Pasirodo, kad jį jaudina tai, kad mano žinios ir pilietinė pozicija įgauna vis didesnį populiarumą tarp jaunimo, mokslinės ir kūrybinės inteligentijos.

Tai štai, kur “šuo pakastas”, tai štai, kas jaudina lėlininkus, stovinčius už straipsnio autoriaus! Paprasčiausiai, jie bijo, kad žmonės pradėjo atsibusti, stotis nuo kelių, pradeda didžiuotis iš tikrųjų didžia savo Tėvynės praeitimi! Ir tai vyksta su iš tikrųjų mąstančiais žmonėmis, o ne su skustagalviais, kurie mažai kuo skiriasi nuo kriminalinių nusikaltėlių, ir kuriuos labai lengva valdyti, apmokant jų lyderiams už visus reikalingus “renginius”, kurie tik parankūs rusų ir kitų Rusijos tautų priešams!

Dabar keletas komentarų dėl nurodytų ponų Grabovojaus ir Fomenko. Ponas Grabovojus sukūrė sektą, kurio pasekėjai jį laiko mesiju, ir jis lyg neprieštarauja prieš tai. Mesijas — tai, bet kuriuo atveju, pasiuntinys arba tarpininkas tarp Dievo ir žmonių ir, atitinkamai, Grabovojus vaidina religinio lyderio vaidmenį. Aš, kaip jau ne kartą rašiau ir aiškinau savo pasisakymuose, — ATEISTAS! Ateistu buvau anksčiau, ateistu lieku ir dabar! Taip kad, man keistas toks autoriaus pareiškimas apie mane. Bet, gal būt reikalai “geresni” su kita “sprogstamo mišinio” dalimi, kaip apie tai rašo straipsnio autorius! Išsiaiškinkime ir su tuo!

Akademikas Fomenko — Talentingiausias matematikas — užsiėmė dar ir istorija. Pasaulio civilizacijos praeities analizė leido jam atrasti įdomiausią reiškinį — taip vadinamą, chronologinį poslinkį! Jis nustatė, kad šiuolaikinėje “istorijoje” pasireiškia įdomūs momentai: vienas ir tas pats įvykis, šiek tiek apdorotas, su pakeistais vardais ir pakoreguotu siužetu, pasikartoja daug kartų chronologinėje skalėje! Be jokiu abejonių, tai labai svarbus ir daugeliui netikėtas atradimas. Tik toliau pas poną Fomenką ir К. prasideda “keistenybės”. Atradęs šiuolaikinėje istorijoje falsifikavimo įrodymus, Fomenko daro netikėtas išvadas. Savo paskutiniuose darbuose jis pradėjo tvirtinti, kad VISA ŽMONIJOS ISTORIJA PRISKAIČIUOJA TIK APIE TŪKSTANTĮ METŲ! Keista ir niekuo nepatvirtinta išvada! Tai labai keista, nes reali žmonijos istorija priskaičiuoja ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ METŲ! Ir tam egzistuoja daugybė įvairiausių materialių patvirtinimų! Bet… keistu būdu Fomenko “nepastebi” tų realių įrodymų ir… daro panašią absurdišką išvadą! Ir dėl to kyla visiškai teisėtas klausimas — ar akademikas pats “suklydo” arba jam “patarė” suklysti!?

Aš su juo sutinku tik vienu klausimu — šiuolaikinė istorija visiškas falsifikatas! Visa tai prasidėjo tada, kai Maskvos Tartarijos sostą užgrobė Romanovų dinastija — Vakarų Europos atitinkamų jėgų statytiniai. Aktyviai šis procesas tęsėsi valdant Petrui I, ir visą apimantį mąstą įgavo, kai naujosios Romanovų dinastijos kariuomenė, palaikoma viso Vakarų pasaulio, pilietiniame kare nugalėjo senosios Didžiosios Tartarijos dinastijos pasekėjus 1772-1775 metais. Po tos pergalės buvo galutinai, jau šiandieninėje formoje, sufabrikuota šiuolaikinė “istorija”, kurios pagrindinis tikslas, nuslėpti realų vaidmenį rusų vedinės civilizacijos, kuri skaičiavo šimtus tūkstančius metų savo istorijos, ir kuri buvo visų kitų “didžiųjų” senovės pasaulio civilizacijų motina!

Būtent tai aš savo knygose rašau apie Rusijos praeitį. Ir vėl kyla klausimas: Ką bendro straipsnio autorius rado tarp to, ką daro akademikas Fomenko ir ką darau aš? Ir atsakymas į šį klausimą gana paprastas — NIEKO!!! Taip kad, apie kokį Grabovojaus ir Fomenko “sprogstamą mišinį” galima kalbėti? Bet kuriam mąstančiam žmogui visiškai aišku — JOKĮ! O tai padaryta dėl vienos paprastos priežasties — kad jo “tvarinys” skaitytojui sukurtų neigiamą nuomonę, kad, neduok dieve, po jo straipsnių, žmonės nepradėtų skaityti mano knygų ir straipsnių!

Štai tokia is(z)TOR(y)ija aiškėja nagrinėjant realius faktus, o ne straipsnio autoriaus PRASIMANYMAI, už kurių stovi tos pačios jėgos, kaip ir už Romanovų, o vėliau už bolševikų nugarų!

Nikolajus Levašovas, 2008 m. birželio 17 d.

.

  1. «Пятикнижие и Гафтарот». Книга Рьэ, Глава 13, 1-6. 1163-1165 с., Издательство «Мосты культуры», 1999, ISBN 5-93273-047-1.

  2. Evangelija pagal Matą. 15 Skyrius, 24 Eilės.

  3. Пятикнижие и гафтарот. Книга «Дварим», Йешаягу LX, 2-5, 9-16, 1286-1288 с.