Diagnozė — provokacija!

Prieš kelis mėnesius Internete pasirodė Levo Rabinovičiaus pasirašytas straipsnis “Suokalbis: Katedros statybos sabotažas Archangelske — slaptas srities vadovų pažadas”! Iš straipsnio pavadinimo visiškai aišku, dėl ko “skauda” autoriaus siela ir kuo jis rūpinasi! Jis negali ramiai miegoti dėl to, kad Archangelske sabotuojama katedros statyba!

Bet į akis krinta viena aplinkybė — autorius ramybės neranda dėl krikščioniškos katedros statybos! Būtų suprantama, jeigu panašų “apmaudą” rodytų dėl sinagogos statybos Archangelske, bet ne, rūpinasi krikščioniškos katedros statyba! Nejaugi visoje Archangelsko srityje neatsirado nė vieno krikščionio, kad išsakytų savo nuomonę šiuo klausimu«Православный» крест на свято-троицком соборе московской патриархии в Санкт-Петербурге!?

Ir kyla klausimas: kodėl judėją, kuris reguliariai lanko sinagogą, taip stipriai jaudina šis klausimas!? Jau iš straipsnio pavadinimo aiškėja tokio susirūpinimo priežastis — slaptas srities vadovų pažadas! Iš karto padvelkė intriga, “suokalbiu”, Levas Rabinovičius pagal pačias geriausias judėjiškas kazuistikos tradicijas atitinkamai nuteikia savo skaitytojus, juos užprogramuoja. Ir tuojau pat pakiša “mintį”, kam duoti “slapti” srities vadovų pažadai — Nikolajui Levašovui!

Kai skaitai tokias eilutes, tiesiog stebiesi, kaip judėjai įprato nebaudžiami manipuliuoti žmonių sąmone ir niekas NEDRĮSTA JIEMS Į TAI ATSAKYTI!

Bet aš išdrįsiu, aš visada kovosiu su parazitais, kad ir kokiu pavidalu arba tautybės jie būtų! Ir toliau “mūsų” judėjiškasis pravoslavijos, o tiksliau, krikščioniškosios pravoslavijos puoselėtojas dalija savo “išmintingus” patarimus bukiems gojams:

Pats pseudomokslininkas, kuris visame pasaulyje turi savo pasekėjų antisemitiniame ir antipravoslaviškame mokyme, neseniai pats tai oficialiai patvirtino…”

Šiomis eilutėmis Levas Rabinovičius vėl iš anksto atitinkamai programuoja žmones! Pseudomokslininkas – ir etiketė jau užklijuota! Daugelis žmonių, kurie skaito šias eilutes, NETURI JOKIO SUPRATIMO apie mano knygas, straipsnius, ir, ypač — jo “kūrybos” skaitytojai, bet…, jau neigiamai nuteikti ir po to, kai jis mano vardą susieja su katedros statybos sabotažu, tikintis žmogus lengvai praryja ir šį falsifikatą! Todėl, kad, jeigu jo “kūrybos” skaitytojai perskaitytų mano knygas ir straipsnius, tai ne tik daug ką suprastų, bet ir savo akimis pamatytų rezultatus, praktinius rezultatus, kuriuos galima paliesti, paragauti jų skonį, nes jie įrodo mano knygose dėstomų faktų realybę.

Bet tokiems “tiesos ieškotojams” tiesa rūpi mažiausiai, juos jaudina tik viena: kaip sau ir panašiems į save ir toliau užsitikrinti parazitavimą! Tokie pat, kaip ir jis, su tokiomis pat pavardėmis, trisdešimtaisiais metais iš tribūnų šaukė apie “pseudomokslus” — genetiką ir kibernetiką, kurie tada pirmieji atsirado TSRS, o tik vėliau pasirodė Vakaruose! Tada draugai rabinovičiai vienus “pseodomokslininkus” pastatė prie sienos, kitus išsiuntė kuo toliau! Tikriausiai nereikia aiškinti, kokią naudą ir kam atnešė tokia “politika”! TSRS tie moksliniai darbai, kaip ir eilė kitų, buvo sustabdyti, nes gyvųjų tarpe nebeliko tų, kas galėtų tuos tyrinėjimus tęsti, o tuos, ką nesušaudė – palaužė, ir po to jie vargu ar galėjo ką nors padaryti!

O tuo pat metu Vakaruose tarybinių mokslininkų idėjos buvo toliau vystomos, ir tos šalys atsiplėšė toli į priekį, ir tas rusų mokslininkų idėjas toliau vystė toli Vakaruose – JAV – tos pačios tautybės žmonės, kaip ir tie, kurie TSRS naikino rusų mokslininkus – judėjai! Ir tai – faktai — faktai, o faktai — įkyrus dalykas, kad ir kaip judėjai slapstytųsi už pseudonimų! Kyla tik vienas klausimas: kodėl judėjai, kurie TSRS žudė talentingus mokslininkus, visus jų darbus perdavė gentainiams į JAV!?

Kodėl jie tų “psedomokslininkų” minčių nesunaikino kartu su jais, kas būtų atitikę jų elgesio logiką!? Tai ne, visi “pseudomokslininkų” užrašai buvo kruopščiai surenkami ir išsiunčiami ginklo broliams į JAV!

Būtent tokiu būdu buvo formuojamas mitas apie išskirtinį pačių judėjų talentingumą! Pavagia svetimą idėją, apkaltina ją nesvarbu kokiu eretiškumu, o po to ta pati “erezija” pasirodo kitoje vietoje, bet jau kaip “genialus” išrinktosios tautos išradimas! Tokių pavyzdžių galima pateikti begalę.

Bet noriu pateikti pavyzdžių ir dėl to, kodėl judėjai taip bijojo to paties genetikos mokslo! O štai kodėl! Kai, nepaisant nieko, genetika išsivystė, ji judėjams nebebuvo pavojinga – jie jau buvo beveik baigę vykdyti Dievo Jahvės planą, apie ką bus pasakyta žemiau, o kol kas pateiksiu genetikos pavojaus pavyzdžius.

Alpių ledynuose atrasto neandertaliečio kūno tyrimai parodė, kad GENETIŠKAI NEANDERTALIETIS ABSOLIUČIAI NESUDERINAMAS SU ŠIUOLAIKINIU ŽMOGUMI, todėl jis negali būti mūsų protėviu! O tai visiškai sugriauna mums primestą melagingą idėją apie žmogaus kilmę iš Afrikos ir tai, kad visos šiuolaikinės žmonijos rasės išsivystė iš Juodosios Rasės!

Ir antras momentas: rusų žmonių genetiniai tyrimai parodė, kad tiurkų genetikos priemaišų pas juos yra mažiau, negu pusė procento! O Kazanės totoriai, kurie save priskiria tiurkų gentims, turi TIK DU PROCENTUS TIURKŲ GENETIKOS PRIEMAIŠŲ, O DEVYNIASDEŠIMT AŠTUONI PROCENTAI — FINŲ-UGRIŲ GENČIŲ GENETIKA! Ir vien tai be jokių išlygų sugriauna istorinį falsifikatą dėl mongolų-totorių jungo ir dėl viso kito!

Štai, kaip gaunasi: genetinė analizė visiškai sugriauną istorinę klastotę, kuri šiuo metu dominuoja Pasaulyje! Ir nieko neįmanoma priešpastatyti prieš tokį triuškinantį faktą! Ar tik ne todėl dvidešimtojo amžiaus pradžioje Rusijoje genetika buvo paskelbta pseudomokslu!? Manau, kad dėl tos pačios priežasties! Provokatoriams moksle lengva manipuliuoti žodžiais, o prieš panašius faktus vargu ar rasi tinkamų žodžių!..

Tai, kas susiję su pseodomokslininko “etikete”! Dabar išsiaiškinkime su kitais kaltinimais mano adresu…

Levas Rabinovičius mane kala prie kryžiaus dėl antisemitizmo. Pradžiai reikia pasiaiškinti, kad tai yra antisemitizmas. Semitais mokslininkų aplinkoje vadina tautų grupę, kuriai priklauso visos arabų tautos, o taip pat – armėnai, gruzinai ir t.t. Taip kad, Levas Rabinovičius aiškiai iškraipo situaciją.

Aš ne antisemitas, o antisionistas — antifašistas, jeigu kalbėti visiems suprantama kalba. Nes SIONIZMAS — GRYNIAUSIAS FAŠIZMAS, o taip vadinamo “vokiškojo” fašizmo variantas — tai tik ŠEŠĖLIS! Ir sionizmo vėliava, jo “šventa” knyga yra TORA! O tam, kad įsitikintumėte, kad tai ne “vargšės” tautos “šmeižtas”, pakanka paskaityti Penkiaknygę:

«Православный» крест на Свято-троицком Соборе московской патриархии в Санкт-Петербурге2. Nes štai, TAMSA ir MIGLA UŽDENGS ŽEMĘ — TAUTAS, VIRŠ TAVĘS NUŠVIS DIEVO ŠVIESA, ir jo žodžiai 3. IR VAIKŠČIOS TAUTOS TAVO ŠVIESOJE ir KARALIAI — TAVO ŠVYTĖJIMO SPINDESY.4. Pakelk savo akis, apsižvalgyk ir žiūrėk: visi jie SUSIRINKO IŠ TREMTIES ŠALIŲ ir eina pas tave, tavo sūnūs iš toli ateina, ir DUKTERYS TAVO šalia su KARALIAIS BUS AUKLĖJAMOS.5. Tada tu pamatysi, ir nušvisi, ir pasimesi iš džiaugsmo, ir tavo širdis prisipildys dėkingumo, — nes TAPS TAVO VISI VAKARŲ ŠALIŲ TURTAI, TAUTŲ TURTAI ATITEKS TAU. ………………………………………………………………………………………9. Nes pas mane salų gyventojai suplauks, ir laivai iš Taršino priekyje — kad atgabentų SŪNUS TAVO iš toli, SIDABRĄ ir AUKSĄ su jais: Dievo, Visagalio tavo Dievo ir Izraelio Dievo vardu, nes jis didingumu tave puošia.10.Ir svetimų tautų sūnūs statys sienas tavo, o jų karaliai tau patarnaus, nes, supykęs, smogiau tau, bet noriai tavęs pasigailėjau.11. Ir tavo vartai bus visada atidaryti, nei dieną, nei naktį nebus uždaromi, kad NEŠTŲ TAU TAUTŲ TURTUS, o KARALIAI bus atvesti kaip VERGAI.12. Nes TA TAUTA ir TA KARALYSTĖ, kuri TAU NETARNAUS, ŽUS, ir TOS TAUTOS BUS SUNAIKINTOS.13. Išgarbinti Libano medžiai bus tau pristatyti — kiparisai, guobos ir ąžuolai kartu, kad papuošti mano šventyklos vietą ir prieigas prie jos, Šventyklą aš išaukštinsiu.14. Ir ateis susilenkę tavo kankintojų sūnūs, ir nusilenks tau į kojas visi tie, kurie iš tavęs tyčiojosi, ir pavadins tave Dievo miestu, Sionu — Švento Izraelio miesto Dievo. 15. Vietoje tavo gyvenimo, kai tu buvai visų pamirštas ir nekenčiamas ir niekas tavęs nelankė, padarysiu tave valdovu iki pabaigos, amžiams pripildysiu tavo gyvenimą džiaugsmu.16. Ir gersi tu tik pieną, IMSI IR TAUTŲ VISKĄ KAS GERIAUSIA, iš karalienių krūtinių pieną čiulpsi, ir sužinosi, kad aš — Dievas, tavo Gelbėtojas ir Užtarėjas, Jokūbo Valdovas.

……………………………………………………………………………………[1]

.

Šias eilutes aš paėmiau iš Pekiaknygės, ir nepakeičiau VIENO ŽODŽIO! O ta knyga yra pagrindas, fundamentas, ant kurio stovi JUDAIZMAS! Ir jeigu tai ne fašizmo esmė pačia šlykščiausia forma, tai tada… tada…, žmonės, kurie to nemato – akli arba iki tokio laipsnio zombuoti, kad nesugeba prie dviejų pridėti du! Arba pavirto vergais, kurie bijo žodžio pratarti, savo nuomonę pasakyti, o gyvena štai tokių rabinovičių nuomone! O ta knyga Rusijoje rusų kalba spausdinama didžiuliais tiražais, o kitose šalyse – kitomis kalbomis! Ir tą žmonių nekenčiančią religiją niekas NESMERKIA, niekas nesipiktina dėl BAISIOS TOS RELIGIJOS ESMĖS!

Ir pagal šią “šventą” knygą kiekvieną dieną sinagogose rabinai sako pamokslus, ir visi judėjai gyvena pagal tos knygos nurodymus ir t.t. Ir visame pasaulyje dėl to… visiška tyla! Nė vienoje Masinės Informacijos Priemonėje dėl to “kažkodėl” nėra nė vieno pasipiktinimo žodžio! Ir čia nieko nuostabaus, nes praktiškai visos Masinės Informavimo priemonės – judėjų rankose arba pilnai jų kontroliuojamos!!!

O ką tai rodo?

O tai rodo, kad judėjams beveik pavyko įvykdyti Dievo Jahve (Jehovos) nurodymus! O tai, kad yra būtent taip, pakanka prisiminti, kas Rusijos Imperijoje įvyko 1917 metais ir kas tai padarė, kas tada apmokėjo “rusų” oranžinę revoliuciją ir prie kokios tautos realaus genocido privedė ta revoliucija!? Dešimtys milijonų sunaikintų rusų ir kitų tautų žmonių – tai ne falsifikatas, o realūs faktai, bet apie tą genocidą Pasaulyje nesakoma nė žodžio, o juk tai padarė sionistai, ir tai faktas!

O jeigu pasižiūrėti, kieno rankose šiandiena rusų ir kitų tautų turtai – darosi aišku, kad NE TEORIŠKAI, o PRAKTIŠKAI ĮGYVENDINTA VISKAS, apie ką kalbama pateiktose TOROS ištraukose! Ir taip yra ne tik Rusijoje, o praktiškai visame Pasaulyje!

Bet tai nereiškia, kad viskas prarasta ir reikia nuleisti rankas! Daug kas iš to, kas šiuo metu vyksta Pasaulyje, rodo, kad judėjų sukurta pasaulinė parazitinė sistema yra agonijos stadijoje, ir tai nėra atsitiktinumas ir ne todėl kad ji (parazitinė sistema) pati priėjo iki tos krizės, bet tai – atskiro pokalbio tema, o kol kas grįžkime prie Levo Rabinovičiaus straipsnio!

Toliau Levas Rabinovičius arba tas, kas už to vardo slepiasi, rašo apie mano antipravoslavišką mokymą! Į tą klausimą aš pateikiau išsamų atsakymą savo straipsniuose ”Palaiminti sielos vargšai…”, ”Apie pranašus, pseudopranašus ir bendrai…” ir ”Palaiminti sielos vargšai-2”. Todėl nematau reikalo visa tai kartoti šiame straipsnyje. Kam iš tikrųjų įdomu, rekomenduoju perskaityti nurodytus straipsnius. O aš tęsiu savo atsakymą Levui Rabinovičiui…

Pagal jo oficialiame tinklapyje įdėtą Levašovo pasirašytą straipsnį, mainais už aktyvų “levašovinių” idėjų palaikymą išrinkus Archangelsko srities gubernatoriumi, jis aktyviai palaikė Kiseliovą jo priešrinkiminės kampanijos metu…”.

Dabar aš paviešinsiu, kokius nedviprasmiškus pažadus palaikyti mano idėjas už mano pagalbą davė ponas Kiseliovas ir ponas Premininas! Mano pagalbos sąlyga ponui Kiseliovui ir jo komandai buvo štai kokia! Tuojau bus atskleista man duotų “didžiųjų” nedviprasmiškų pažadų paslaptis! Ar visi pasiruošę sužinoti šią paslaptį? Tada pirmyn.

Kiseliovas ir jo komanda man žadėjo, kad jie nuoširdžiai dirbs rusų liaudies labui, nutrauks Archangelsko srities apiplėšimą, nutrauks valdininkų savivalę, kyšininkavimą, padarys viską, kas įmanomą dėl Rusijos atgimimo, jeigu tik aš padėsiu nugalėti tuometinį gubernatorių, poną A.A. Jefimovą, kuris, jų žodžiais, viską ir visur papirko, kad antrai kadencijai taptų gubernatoriumi! Ir kuris, be viso to, į kairę ir į dešinę užsieniečiams išpardavinėjo srities turtus, žinoma, jis tai darė ne be asmeniško intereso.

Aš labai abejojau, kad ponas N.I. Kiseliovas įvykdys savo pažadus po to, kai pasieks norimą tikslą, bet žmonės, kuriais aš tikėjau, mane įtikino, kad šį kartą aš klystu. Kaip bebūtų gaila, bet aš ir šį kartą neklydau, o žmones, kuriais aš tikėjau, ponas N.I. Kiseliovas iš karto po rinkiminės kampanijos pašalino iš komandos, kurioje liko tik ponas A.N. Premininas. Ir aš iš karto nustojau su jais bendrauti!

Kaip bebūtų gaila, man padedant tokie žmonės, kaip N.I. Kiseliovas ir A.N. Premininas atėjo į Archangelsko srities valdžią ir pradėjo ne ką geresnius darbelius (jeigu tik ne blogesnius), negu iki jų darė ponas A.A. Jefimovas. Po to aš jiems perdaviau, kad padarysiu viską, kad netaptų gubernatoriumi ne tik antrai kadencijai, bet ir niekada daugiau gyvenime. O kai ponas N.I. Kiseliovas sumanė pakliūti į Federacijos Tarybą, aš vėl jam pranešiau, kad jis nepraeis ir ten! Ir viskas įvyko būtent taip, ir aš džiaugiuosi, kad rusų žemių priešas, tautos ir jos interesų išdavikas jau niekada nebegalės tuose postuose kenkti žmonėms.

Apgailestauju tik dėl to, kad tokių žmonių, kaip Kiseliovas, kurie pasiruošę parduoti savo žemę ir Tėvynę, dar labai daug. Nors ponas N.I. Kiseliovas ir rusų tautybės, bet jis niekuo ne geresnis už bet kurį socialinį parazitą, į kurį jis taip greitai pavirto nusimetęs rusų žemių puoselėtojo kamufliažą.

«Православный» крест на Свято-троицком Соборе московской патриархии в Санкт-ПетербургеŠtai tokie reikalai su slaptais srities vadovų pažadais! Būtent iš karto po rinkimų šie ponai užėmė poziciją, kuri buvo priešinga tai, kurią aš palaikiau ir dėl kurios aš jiems padėjau! Taip kad, nuo šių ponų veiklos pradžios, mūsų keliai išsiskyrė.

O dėl katedros statybos – reikia paklausti pono A.N. Preminino ir jo gero draugo – Archangelsko ir Cholmogorsko episkopo Tichono ( Stepanovo Nikolajaus Vladimirovičiaus), kiek aš žinau, statybų vieta ir pinigai buvo išskirti, taip kad, reikėtų tuos ponus šiek tiek “supurtyti” ir, greičiausiai, pinigai “netikėtai” atsirastų! Nes, būtent tų žmonių žinioje yra katedros statybos klausimai!

Pagal pono Levo Rabinovičiaus dedukcinius metodus, ir Archangelsko ir Cholmogorsko episkopas Tichonas atsirado mano “bendražygių” sąrašuose! Štai kaip gali nusišnekėti ponas Rabinovičius arba tas, kas slepiasi už šios pavardės!

Bet vėl stebina pono Levo Rabinovičiaus rūpinimasis katedros reikalais, tiesa, reikėtų jam priminti, kas vadovavo karingiesiems bedieviams po 1917 metų revoliucijos. Tais metais ponai rabinovičiai ne ką mažiau uoliai naikino katedras ir krikščioniškas bažnyčias, plėšė turtus, kuriuos šios šventyklos prikaupė per tūstantį viešpatavimo metų Rusioje. Ir keistu būdu tuometinių rabinovičių priplėštą turtą iš Rusijos išvežė judėjas Hameris, kuris vien iš mažytės to priplėšto turto dalelytės tapo milijardieriumi, o tų laikų milijardierių net neįmanoma palyginti su šių laikų milijardieriais!

O rusų žemių turtai buvo išvežami ir nusėdo bedugnėse amerikiečių judėjų kišenėse, kurie tada davė pinigų rusų judėjams, kad šie darytų revoliuciją! O kai judėjų sukurta komunistinė sistema įsigalėjo, ponai rabinovičiai iš aršių ateistų pavirto aršiais krikščionybės gynėjais. Ar ne tiesa, kokia “įdomi” metamorfozė!..

O dabar grįžkime prie Levo Rabinovičiaus straipsnio:

“…Levašovas kukliai sau prisiskiria pasaulinės valstybės išgelbėjimą nuo visa griaunančių uraganų. Pavyzdžiui, nuo uragano “Lili”, kurį jis vien minčių jėga iš ketvirtos pavojingumo kategorijos pavedė į antrą. Be to, tai padarė palygindamas vėjo jėgą su pipirinio padažo “Tobasko” masine gamyba Lizuanos valstijoje! Kaip gi taip? Asmeniškai man, tai gatava diagnozė psichiatro paslaugoms…”.

Šioje vietoje stebime kitą pamėgtą judėjų triuką – teksto prasmės iškraipymą. Jis nepateikia pažodinės mano teksto ištraukos, kaip kad darau aš atsakydamas į jo straipsnį, o laisvai interpretuoja medžiagą, ir dar taip, kad sukeltų atitinkamą skaitytojų reakciją. Kad nebūti plepiu, šiame straipsnyje pateikiu tai, kas iš tikrųjų buvo parašyta mano straipsnyje ”Užsispyrėlių sutramdymas”:

“…Before Lili could blast ashore, the storm encountered too-dry air out of the west and too-cool water near the coastline, where, incidentally, the hottest Louisiana red-pepper sauce is made (Tabasco is bottied on Avery Island in New Iberia parish). That — among a combination of other factors still unknown — bumped Lili down to a Category 2 hurricane, still dangerous but drastically less powerful than official expected. “A lot of Ph.D. [dissertation] will be written about this» storm’s rapid loss of strength, said Max Mayfield, director of the National Hurricane Center in Miami”…».

Lili leashed, p. 9, October 12, 2002, World.

[“Prieš Lili užgriūnant pakrantę, audra netikėtai susidūrė su labai sausu oru iš vakarų ir labai šaltu pakrančių vandeniu, kur, visiškai atsitiktinai, Luizianoje gaminamas aštrus pipirų padažas (Tabasko padažas gaminamas gamykloje Naujosios Aiberijos įlankos Averi saloje). Tai, kartu su kitais nežinomais faktoriais, Lili nubloškė iš ketvirtosios uragano pavojingumo kategorijos į antrą, vis dar pavojingą, bet daug mažiau pavojingą, negu tikėjosi specialistai. “Daug disertacijų bus parašyta apie tokį staigų uraganinės jėgos sumažėjimą”, — pasakė Majamio uraganų centro direktorius Maksas Maifildas!”.]

Savo straipsnyje aš pateikiau ištrauką iš 2002 m. spalio 12 d. amerikiečių žurnalo “Mir” anglų kalba. Bet, matyt, ponas Levas Rabinovičius angliškai NESKAITO ir NESUPRANTA, — tai aš suprantu, bet pasirodo, kad jis ir rusiškai taip pat NESUPRANTA! Nes tik taip galima paaiškinti jo “komentarus” mano straipsniui, nes iš karto po angliško teksto iš amerikiečių žurnalo “Mir” aš įdėjau rusišką to teksto vertimą!

O jeigu jis mokėtų skaityti rusiškai ir suprastų rusų kalbą, jis būtų supratęs, kad apie pomidorų padažą rašau ne aš, o amerikiečių žurnalistas! Ir amerikiečių žurnalistas apie tą aštrų pomidorų padažą užsimena ne todėl, kad nori palyginti su uragano “Lili” stiprumu, o kaip jis rašo:

“… audra netikėtai susidūrė su labai sausu oru iš vakarų ir labai šaltu pakrančių vandeniu, kur, visiškai atsitiktinai, Luizianoje gaminamas aštrus pipirų padažas…

Ir tai jis daro todėl, kad dauguma amerikiečių jį greičiau supras, jeigu savo straipsnyje paminės jiems ką nors gerai pažįstamo! Nes amerikiečiai labai mėgstą aštrų pomidorų padažą ir visada skaito etiketes ant pakuočių, ko nepasakysi apie knygas! Perskaitę apie padažo gamybos vietą. jie iš karto supras – kurioje vietoje pakrantę užgriuvo uraganas “Lili”!

Ir net iš to amerikiečių žurnalisto teksto aišku, kad jis kalba apie labai sauso oro iš Vakarų pasirodymo vietą ir labai šalto vandens PAKRANTĖJE, kur, VISIŠKAI ATSITIKTINAI GAMINAMAS PATS AŠTRIAUSIAS POMIDORŲ PADAŽAS, kuris taip gerai žinomas amerikiečiams!

Bet, matyt, tai labai sudėtinga suprasti Levui Rabinovičiui, nors visa tai gana gerai supranta NET amerikiečiai! Bet mano straipsnyje, kurį komentuoja ponas Rabinovičius, tiesiog iš karto paaiškinama ištrauka iš žurnalo “Mir”:

“…Kaip matome iš 2002 m. spalio 12 d, straipsnio žurnale “Mir”, panašūs reiškiniai gamtą tiriantiems specialistams nepasitaikydavo. Tai, pirma. Antra, iš kur Meksikos įlankos viduryje, per karštą vasarą įkaitusioje tropinėje ir subtropinėje zonoje atsirado labai šaltas vanduo? Trečia, iš kur tarp drėgno oro atsirado labai sauso oro masė, ir dar tuo metu, kai už uragano veikimo zonos oras liko toks, kaip iki tol buvo – labai drėgnas? Ir, ketvirta, kokie specialistams nežinomi faktoriai paveikė uragano prigimtį!?.”

Bet, matyt, šio teksto ponas Rabinovičius taip pat NESUPRATO!!! Kitaip, kuo paaiškinti faktą, nebent tik tuo, kad jis nesupranta, kas parašyta rusiškai! Taip kad, nevalingai kyla klausimas: Kokią diagnozę reikėtų parašyti pačiam Rabinovičiui?

Sprendžiant iš jo supratingumo, panašu į Douną, o jeigu jis, vis dėlto, psichiškai sveikas žmogus, tada jis TIKRIAUSIAS FALSIFIKATORIUS ir PROVOKATORIUS!

Todėl nėra jokio reikalo toliau nagrinėti jo “išmąstymus”, nes jie sudėlioti tokia pat dvasia, ypač, kas susiję su juo paties gentainiais – judėjais! Paprasčiausiai, jis iš teksto ištraukia kelias frazes ir pateikia savo “interpretacijas”, bet “kažkodėl” visiškai neužsimena apie tai, kad mano komentarai, kurie jį taip dirgina, yra tekstams iš Toros, kuriuos aš pateikiu be jokių iškraipymų.

Bet būtent taip parašyta Penkiaknygėje, ir ją NE parašiau! Sekančiu jo išmąstymu, tikriausiai būtų, kad Penkiaknygę taip pat aš parašiau, o ne Mozė ją gavo ant Sinajaus kalno iš kalbančio krūmo!

Keista pono Rabinovičiaus logika: kalbančio krūmo atviravimai Mozei, pagal legendą, Dievo Jahvės (Jehovos), “kažkodėl” nekelia minties dėl diagnozės, o reikėtų! Atvirkščiai, ponas Levas Rabinovičius tą knygą laiko judėjų liaudies šventa knyga. Taip kad, visi, kas domisi, kaip ir ką aš parašiau, rekomenduoju tai, ką tikrai aš parašiau, o ne pono Rabinovičiaus komentarus, ir daryti patiems IŠVADAS! Arba skaitytojams teks aklai tikėti ponu Rabinovičiumi, tikėti jo “kompetentinga” nuomone! Ką skaitytojas pasirinks – tai jo teisė!!!

Nikolajus Levašovas, 2008 m. spalio 12 d.

.

  1. Penkiaknygė ir Senasis Testamentas. Pakartoto įstatymo knyga, Yešajagu LX, 2-5, 9-16, 1286-1288 psl.